ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ

ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑯᒃ ᑭᐅᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸ ᐊᐱᖅᑯᑎᒋᔭᐃᑦ.

ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᑦ ᑐᓴᕈᒪᕗᒍᑦ! ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᒃᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᒃ, ᑐᓂᓯᔪᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑐᑭᓯᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᓪᓗ ᐱᔨᑎᕋᐅᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᙱᑦᑑᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦᑎ.

 

ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᐊᑯᓂᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᑭᒃᑰᒪᖓᑕ ᖃᐅᔨᑎᑦᑐᒪᔭᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕗᑦ.

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ − ᓵᓚᑦ ᐳᐊᔅ

ᑐᓕᖓ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉ − ᒫᒋ ᐊᒃᐱᒃ

ᑎᑎᕋᖅᑎ − ᑖᓂᐅ ᐊᐸᕌᒻ

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ − ᔮᓐ ᕙᓐᑕ ᕖᓪ

ᑲᑎᒪᔨ − ᓈᑕᓕ ᑎ’ ᓯᐅᓪᕙ

ᑲᑎᒪᔨ −ᓈᑕᓕ ᓯᓪᑯᐃᕈ

ᑲᑎᒪᔨ −ᒥᐊᕆ ᐋᓐ ᕗᐊᑲ

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ − ᓰᓚ ᓚᕕ

ᐊᒡᓚᒃᑎ − ᔫᕆ ᐸᑦᒧᕌᕝ