ᐅᓄᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᕈᓘᔭᓕᖅᐱᑦ?

ᓂᐱᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᐋᓂᐊᓗᐊᕆᐊᖃᙱᓚᑎᑦ.

ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓕᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᖄᓚᕕᒋᑎᒍᑦ. 24ᓂᒃ ᐃᑲᕋᓂ ᐅᓪᓗᖅ. ᖃᐅᑕᒫᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᕗᒃᒥ ᐅᖄᓚᐅᑎᐅᑉ ᓇᐃᓴᐅᑎᖓ

ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᓯᓚᑖᓂᒃᑯᕕᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᑕᕝᕙᓃᑉᐸᒃᐳᒍᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᑕ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑭᖃᙱᓚᖅ, ᑭᓇᐅᓂᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᒐᔭᙱᑦᑐᑎᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᑎᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑕᐅᒐᔭᙱᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᒐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᑐᑦ.

ᑭᒃᑯ ᐅᖄᓚᕙᒃᐸᑦ ᖃᒪᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒧᑦ?

  • ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ
  • ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ
  • ᐊᐃᑉᐸᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐅᐃᓱᒋᔭᐅᔪᑦ/ᓄᓕᐊᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᖃᓐᓈᕇᒃᑐᑦ
  • ᐃᓄᐃᓗ ᐃᓱᒫᓗᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᒋᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᖃᐅᔨᒪᔭᖓ

ᓱᖕᒪᑦ ᐅᖄᓚᕙᒃᐸᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒧᑦ?

  • ᑭᓇᑐᐃᓐᓇ ᐃᒻᒥᓃᕈᒪᓕᖅᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒃᐱᓂᐊᔭᖓ ᐊᑲᐅᔪᓐᓃᖅᐸᑦ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᓱᙱᑐᑦ, ᐃᓄᑑᔪᑦ, ᐃᓱᒪᕈᓘᔭᓕᖅᑐᑦ, ᖁᕕᐊᓱᙱᕐᔪᐊᑐᑦ ᐅᓐᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒫᓗᒃᑐᑦ
  • ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒃ ᐊᖏᕋᒥᓃᑦᑐᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒃᑕᐅᔪᓂᒃ

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᐅᖄᓚᔪᑎᖃᖅᐸᒃᐳᑦ. ᐅᓪᓗᕆᔭᖓᓂᒃ ᐊᓯᙳᐃᓯᒪᒃᔪᖃᑐᐊᖅᐸᑦ, ᐃᓅᓰᓪᓘᓃᑦ, ᑕᕝᕙᓃᑉᐸᒃᐳᒍᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᕈᒪᓪᓗᑕ. ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᐃᕝᕕᑎᑐᑦ, ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᕕᑦ. ᐊᑏ ᐅᖄᓚᒋᑦ.

ᑐᓂᓯᒋᑦ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒧᑦ

ᑐᓕᔭᐃᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒃᑯᓐᓂ ᐅᖄᓚᐅᑎᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒥ

ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᓯᔩᓗᑎᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ.

ᐃᓕᑦᑎᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑭᓇᐅᒪᒑᑦᑎᓐᓂᒃ:

ᐃᓕᑦᑎᔪᒪᒍᕕᑦ ᓇᒡᓕᒍᓱᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᓐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑐᓂᒃ ᑕᕝᕙᓃᑉᐸᑐᓂ ᑕᓯᐅᖅᓯᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᓕᕌᖓᕕᑦ.